Massage, lymfmassage & ansiktsbehandling i Uddevalla & Lysekil

Data och hur vi hanterar den

DATA OCH HUR VI HANTERAR DEN

Enligt den nya lagstiftningen - GDPR - som träder i kraft 20180525 har vi upprättat en policy kring vilken typ av data vi samlar in och hur vi hanterar den.
Data är uppgifter som vi har och samlar in om dig och hur du använder våra tjänster – för att kunna ge dig riktigt bra upplevelser, tjänster och erbjudanden. Vi strävar efter efter att ha uppfyllt dessa kriterier tills dess lagen träder i kraft.

Vilken typ av data vi samlar in

Vi samlar in kunddata om dig.
Kunddata är uppgifter som är kopplat till din tjänst – t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer. Det kan även vara information om vilka tjänster du har och hur du använder dem. 

Hur vi samlar in data

Vi samlar in och behandlar data som:

 • du lämnar själv när du blir kund hos oss och när du kommunicerar med oss – t.ex. när du bokar en behandling eller kontaktar oss för att få information om våra tjänster och öppettider. 
 • skapas när du använder någon av våra tjänster – t.ex. när du besöker vår hemsida, bokningssida, ringer eller skickar sms samt e-post. 

Vilken information vi samlar in om dig beror på vilken/vilka av våra tjänster som du bokar.

Vad vi använder data till

För att behandla data måste det finnas stöd i gällande dataskyddsreglering, en så kallad rättslig grund. Det betyder att för att vår behandling av din data ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig (1) för att fullgöra avtalet med dig eller (2) för att fullgöra en för JOCHNICKS HÄLSA rättslig förpliktelse. Behandlingen av din data får också göras (3) efter en intresseavvägning eller (4) sedan du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen. För att kunna tillhandahålla tjänster och produkter behöver vi behandla och hantera dina data. Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar din data och med stöd av vilken rättslig grund vi gör detta.

 • Tillhandahållande av tjänster
  Vi behandlar data för att identifiera dig som kund eller användare, för att hantera och leverera beställningar i enlighet med ditt avtal och för att tillhandahålla kommunikationstjänster – t.ex. för att säkerställa drift av tjänsten och för att koppla fram ett samtal eller skicka sms eller e-post till mottagaren. Vi behandlar även data för att ta betalt för de tjänster du använder, för att hantera dina fakturor och betalningar, för kreditupplysningsändamål, för att avhjälpa fel och hantera andra incidenter, och för att hantera klagomål och reklamationer.
  Rättslig grund: fullgörande av avtal 
 • Annan kommunikation om tjänster
  Vi behandlar även data i samband med att anamnes skrives om dig, Detta för att vi skall kunna ge dig rätt typ tjänst. Rättslig grund: berättigat intresse (kunddata) och samtycke. 
 • Utveckling av tjänster
  Vi behandlar data för att utveckla och hantera vår verksamhet, våra tjänster samt våra processer. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik över våra tjänster. Rättslig grund: berättigat intresse (kunddata) och samtycke.
 • Marknadsföring
  Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. Du kan få den via t.ex. brev, telefon, sms och e-post. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov.
  Rättslig grund: berättigat intresse (kunddata) och samtycke. 
 • Informationssäkerhet och för att förhindra missbruk av tjänster
  Vi behandlar data i syfte att tillgodose säkerheten för alla våra tjänster för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren för tjänsten. Vi behandlar även dessa uppgifter för att förhindra missbruk av tjänster. Rättslig grund: fullgörande av avtal (kunddata) och rättslig förpliktelse. 
 • Efterlevnad av lagar
  Vi behandlar data i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.

Rättslig grund: rättslig förpliktelse

Hur länge vi sparar data

Vi sparar aldrig data längre än vi behöver. Viss data slängs direkt, annan sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.

 • Kunddata sparas så länge du är kund hos JOCHNICKS HÄLSA AB och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, t.ex. bokföringslagen. 
 • Kunddata sparas för faktureringsändamål. När det gäller obetalda fakturor sparas uppgifterna till dess fordran är reglerad. När fakturan är betald raderas uppgifterna efter 6 månader, med undantag för de uppgifter som sparas enligt lag, t.ex. bokföringslagen. 
 • Vi sparar också hälsodata/amanes för att kunna hjälpa dig om något är fel på de tjänster som vi levererar. För att vi hela tiden ska kunna erbjuda bättre tjänster utifrån våra kunders behov, sparar vi även statistik utifrån dessa uppgifter. Denna data sparas under 6-24 månader. 
 • För att begränsa skada från och skydda dig mot

Till vem lämnar vi ut data

Vi kan komma att lämna ut din data till:

 • Underleverantörer och anställd personal för att kunna leverera våra tjänster. Det innebär att även de behöver viss information om dig som kund. Dessa parter får dock inte använda data om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller på de villkor som vi anger.
  Överföring till tredje land
  Vissa leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför Sverige eller EU/EES (s.k. ”tredje land”). Om vi för att tillhandahålla tjänsten till dig överför din data till en leverantör i ett sådant tredje land, vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder och säkerställer att överförd data hanteras i enlighet med gällande lag. Dels finns det vissa sådana länder som EU-kommissionen har beslutat att de uppfyller den nivå på skydd för personlig integritet som krävs, dels skriver vi regelmässigt avtal med våra leverantörer om att de är tvungna att tillämpa klausuler som EU-kommissionen har godkänt beträffande skydd för den personliga integriteten.  
 • Övriga
  Om du har lämnat ditt samtycke kan vi även i andra fall än vad som anges i punkterna ovan komma att lämna ut din data till företag som hanterar betalning av din tjänst såsom klarna och banken.

Hur vi skyddar din data

Vi arbetar ständigt med att skydda våra kunders integritet. Vårt säkerhetsarbete omfattar skydd för personer, information. Särskild uppmärksamhet ägnas åt informationssäkerhet vad gäller din data för att förebygga, förhindra och upptäcka att den sprids till utomstående eller går förlorade. Åtkomst till din data ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter.

Du bestämmer över din data

Viss behandling av data baseras på att vi har ditt godkännande, så kallade samtycke. Du bestämmer alltid vilken behandling som du godkänner och om du vill återkalla ditt samtycke. 

Obs! För att kunna tillhandahålla tjänster och produkter behöver vi behandla och hantera dina data. Du är dock inte skyldig att lämna din data till oss. Om du väljer att inte göra det är det inte säkert att vi kan tillhandahålla alla våra produkter och tjänster till dig.

För personer under 18 år är det vårdnadshavaren som måste lämna samtycket. I fall där god man finns är det god man som måste lämna samtycke.